1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R24
  4. Kế toán muốn tính đúng thu nhập chịu thuế của các khoản làm thêm, làm đêm theo quy định

Kế toán muốn tính đúng thu nhập chịu thuế của các khoản làm thêm, làm đêm theo quy định

1. Mục đích

Giúp kế toán tính đúng thu nhập chịu thuế của các khoản làm thêm, làm đêm theo quy định.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R24, theo quy định, các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân bao gồm bao gồm: Thu nhập từ tiền công, tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ luật lao động.
Phần tiền làm thêm giờ được miễn thuế thu nhập cá nhân, nhưng không được miễn toàn bộ, mà chỉ miễn thuế đối với phần thu nhập được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc trong giờ theo quy định Bộ luật lao động. Hiện tại phần mềm đang lấy lên toàn bộ thu nhập làm thêm, làm đêm là toàn bộ thu nhập chịu thuế.

– Kể từ phiên bản R24, phần mềm tính đúng phần thu nhập chịu thuế của khoản làm thêm làm đêm theo đúng quy định.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Danh mục\Phụ cấp đặc biệt ngành, đối với khoản làm thêm làm đêm, phần mềm đã bổ sung tùy chọn có Tính thuế TNCN hay không.

2. Khi anh/chị tích chọn tùy chọn này, phần mềm sẽ tính thuế TNCN cho phần chênh lệch giữa tiền lương và phụ cấp làm thêm làm đêm của CBNV.

Cập nhật 15/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan