1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R5
  4. Kế toán muốn tính lại lương làm thêm buổi đêm theo công thức Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH

Kế toán muốn tính lại lương làm thêm buổi đêm theo công thức Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH

1. Mục đích

Giúp kế toán tính lại lương làm thêm buổi đêm theo công thức Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R5, khi tính lương làm thêm buổi đêm, phần mềm chưa cho thiết lập tỷ lệ, công thức theo yêu cầu.

– Kể từ phiên bản R5, phần mềm cho phép sửa công thức tính lương làm thêm giờ, làm thêm buổi đêm.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Danh mục\Phụ cấp đặc biệt ngành, kích đúp chuột vào Phụ cấp làm thêm, làm đêm hoặc nhấn Sửa để sửa phụ cấp.

2. Tại đây, phần mềm cho phép sửa tỷ lệ hưởng của từng loại làm thêm, làm đêm.

3. Đồng thời, khi anh/chị chọn tính đơn giá ngày lương theo Công thức, phần mềm cho phép sửa công thức tính lương làm thêm giờ, làm thêm buổi đêm theo nhu cầu của đơn vị.

Cập nhật 25/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan