1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R14
  4. Kế toán muốn tính phụ cấp dạy thêm giờ theo tháng để đáp ứng đúng thực tế trả lương của đơn vị

Kế toán muốn tính phụ cấp dạy thêm giờ theo tháng để đáp ứng đúng thực tế trả lương của đơn vị

1. Mục đích

Giúp kế toán tính phụ cấp dạy thêm giờ theo tháng để đáp ứng đúng thực tế trả lương của đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R14, đơn vị là trường học, hàng tháng có giáo viên dạy thêm giờ, kế toán muốn tính phụ cấp dạy thêm giờ cho giáo viên theo tháng. Khi thanh toán phụ cấp dạy thêm giờ, kế toán muốn tùy chọn in bảng thanh toán dạy thêm giờ theo quý/ theo học kỳ/ theo năm dựa trên phụ cấp dạy thêm giờ các tháng đã lập. Hiện phần mềm đang tính phụ cấp dạy thêm giờ theo năm.

– Kể từ phiên bản R14, phần mềm cho phép tùy chọn khoản phụ cấp dạy thêm giờ là tính theo năm hay theo tháng:

  • Khi tính theo năm thì mẫu báo cáo in ra hiển thị như phần mềm hiện tại (năm học tương ứng)
  • Khi tính theo tháng, sửa mẫu báo cáo hiển thị tham số dưới tiêu đề thành tháng/năm

Xem phim  hướng dẫn

Cụ thể như sau

1. Tại menu Tính lương\Tính các khoản khác, khi chọn tính Phụ cấp làm thêm giờ, phần mềm bổ sung cho phép chọn tính theo tháng/quý/năm.

Ví dụ tính Phụ cấp làm thêm giờ theo tháng, chọn tháng 8.

2. Chọn các CBNV được tính phụ cấp hoặc nhập khẩu nhanh/copy patse các CBNV được tính phụ cấp

3. Tại đây phần mềm tính được khoản phụ cấp làm thêm giờ theo tháng.

4. Đồng thời, tại giao diện tính khoản phụ cấp làm thêm giờ, nhấn In. Tại đây phần mềm đã bổ sung báo cáo Bảng thanh toán tiền dạy thêm giờ.

5. Chương trình in mẫu như sau.

Cập nhật 26/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan