1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R21
  4. Kế toán muốn tính số tiền khấu trừ KTX trong trường hợp nghỉ cách ly, nghỉ ốm để tính lương cho CBNV chính xác

Kế toán muốn tính số tiền khấu trừ KTX trong trường hợp nghỉ cách ly, nghỉ ốm để tính lương cho CBNV chính xác

1. Mục đích

Giúp kế toán tính số tiền khấu trừ KTX trong trường hợp nghỉ cách ly, nghỉ ốm để tính lương cho CBNV chính xác.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R21, với các đơn vị khối y tế, hàng tháng có các CBNV nghỉ việc riêng hoặc nghỉ cách ly theo quy định Phòng chống dịch. Kế toán vẫn chấm công và tính nguyên lương cho các CBNV này. Những ngày nghỉ kế toán sẽ theo dõi ở ngoài và tính trừ như một khoản khấu trừ không thường xuyên. Cụ thể:

  • CBNV nghỉ cách ly: Khấu trừ KTX = (Tổng các khoản phụ cấp)/số ngày công tiêu chuẩn) x Số ngày nghỉ
  • CBNV nghỉ việc riêng: Khấu trừ KTX =(Phụ cấp ưu đãi/số ngày công tiêu chuẩn) x Số ngày nghỉ.

Hiện nay trên phần mềm đã có thể thiết lập được đơn giá một ngày nghỉ của từng loại khấu trừ, nhưng chưa nhập được trường thông tin “số ngày nghỉ” trong tháng.

– Kể từ phiên bản R21, khi khai báo khoản khấu trừ không thường xuyên, bổ sung thêm cách tính trừ theo số ngày nghỉ, đồng thời cho tiết lập công thức tính đơn giá ngày nghỉ hoặc cho chọn các giá trị giống như ngày công.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Danh mục\Khấu trừ KTX, khi thêm mới 1 khoản khấu trừ KTX, phần mềm bổ sung giá trị Ngày nghỉ. Khi chọn tính theo Ngày nghỉ, anh/chị có thể chọn Tính đơn giá số ngày nghỉ dựa trên:

  • Lương thực lĩnh
  • Lương đóng bảo hiểm
  • Lương ngạch bậc
  • Phụ cấp ưu đãi
  • Tổng các khoản phụ cấp

2. Sau khi thêm mới khoản khấu trừ KTX, vào menu Tính lương\Tính khấu trừ KTX và thêm bảng khấu trừ theo ngày nghỉ vừa thêm. Chọn CBNV được khấu trừ. Khi đó anh/chị có thể nhập Số ngày nghỉ Đơn giá ngày nghỉ để phần mềm tự động tính ra Số tiền được khấu trừ của CBNV.

Cập nhật 10/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan