1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R15
  4. Kế toán muốn xem nhanh số liệu tổng của các khoản phụ cấp đặc biệt ngành để dễ kiểm soát

Kế toán muốn xem nhanh số liệu tổng của các khoản phụ cấp đặc biệt ngành để dễ kiểm soát

1. Mục đích

Giúp kế toán xem nhanh số liệu tổng của các khoản phụ cấp đặc biệt ngành để dễ kiểm soát.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R15, tại các đơn vị, sau khi tính xong các khoản PCĐBN, kế toán cần xem lại số liệu tổng trên bảng tính PC ĐBN để kiểm tra, đối chiếu với bảng tính tháng trước đã làm ngoài excel. Ngoài ra, khi xem Danh sách các khoản PC ĐBN, kế toán muốn xem nhanh được số liệu tổng của mỗi bảng. Hiện tại phần mềm chỉ cho xem được số tổng khi mở bảng tính phụ cấp đặc biệt ngành, chọn In hoặc xuất khẩu ra excel.

– Kể từ phiên bản R15, phần mềm bổ sung giá trị tổng tiền của cột Thành tiền ở bảng tính PCĐBN chi tiết & cột Số tiền ở ngoài màn hình danh sách bảng PC ĐBN.

Cụ thể như sau

1. Tại giao diện danh sách bảng Phụ cấp đặc biệt ngành (menu Tính lương\Tính các khoản khác), phần mềm đã bổ sung cột Tổng tiền vào sau cùng, hiển thị số tiền tổng của bảng PCĐBN tương ứng => giúp kế toán dễ dàng kiểm tra, đối chiếu với bảng tính tháng trước đã làm ngoài excel.

2. Tại giao diện màn hình chi tiết bảng PCĐBN, phần mềm bổ sung dòng Tổng cộng để kế toán có thể xem nhanh được số liệu tổng của mỗi bảng.

Cập nhật 15/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan