1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R4
  4. Kế toán xã muốn hiển thị được các cán bộ KCT chỉ hưởng PC đặc biệt ngành lên bảng lương 09

Kế toán xã muốn hiển thị được các cán bộ KCT chỉ hưởng PC đặc biệt ngành lên bảng lương 09

1. Mục đích

Giúp kế toán xã hiển thị được các cán bộ KCT chỉ hưởng PC đặc biệt ngành lên bảng lương 09.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R4, hiện tại phần mềm căn cứ lấy lên bảng lương 09 là các CBNV có mặt trên bảng lương, do đó những cán bộ chỉ có phụ cấp đặc biệt ngành thì chưa lấy lên được bảng lương 09 do những CBNV này không được cập nhật vào bảng tính lương, phụ cấp.

– Kể từ phiên bản R4, phần mềm cho phép in bảng lương 09 bao gồm cả các CBNV chỉ hiển thị ở bảng phụ cấp đặc biệt ngành mà không xuất hiện trên bảng lương.

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Tính lương\Tính các khoản khác, anh/chị nhấn Thêm mới. Thêm mới một phụ cấp đặc biệt ngành.

Ví dụ: Thêm mới Phụ cấp lực lượng dân quân tự vệ.

2. Nhấn Chọn. Chọn các CBNV cần tính khoản phụ cấp lực lượng dân quân tự vệ.

3. Nhấn Nhập nhanh mức hệ số, phụ cấp. Nhập Mức phụ cấp và nhấn Cất.

4. Tại menu Tính lương\Tính lương hệ số, phụ cấp, chọn Sửa mẫu bảng lương.

5. Tại đây, anh/chị có thể thiết lập công thức cho khoản phụ cấp cán bộ KCT hiển thị ở cột 5 hoặc cột 9. Nhấn Cất thành mẫu mới và đặt tên cho mẫu bảng lương.

6. Tại màn hình Tính lương hệ số, phụ cấp, nhấn In. Chọn in mẫu bảng lương vừa cất.

7. Tại đây, bảng lương sẽ hiển thị bao gồm cả CBNV chỉ hiển thị ở bảng phụ cấp đặc biệt ngành mà không hiển thị ở bảng lương.

Cập nhật 10/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan