1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R10
  4. Khi in báo cáo mẫu 09, kế toán muốn phần thuyết minh tăng giảm thuyết minh số chênh lệch số tiền lương của từng cán bộ giữa các tháng để đáp ứng đúng quy định

Khi in báo cáo mẫu 09, kế toán muốn phần thuyết minh tăng giảm thuyết minh số chênh lệch số tiền lương của từng cán bộ giữa các tháng để đáp ứng đúng quy định

1. Mục đích

Giúp kế toán khi in báo cáo mẫu 09, phần thuyết minh tăng giảm thuyết minh số chênh lệch số tiền lương của từng cán bộ giữa các tháng để đáp ứng đúng quy định.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R10, khi in báo cáo mẫu 09, tại phần thuyết minh chương trình đang so chênh lệch theo từng cán bộ và theo từng nguồn kinh phí.

– Kể từ phiên bản R10, khi in báo cáo mẫu 09, phần thuyết minh tăng giảm sẽ căn cứ theo từng CBNV để so sánh với tháng trước để tính ra phần tăng, giảm.

Cụ thể như sau

Ví dụ: Lương tháng 3 đang được tính theo nguồn ngân sách xã không tự chủ:

Lương tháng 4 đang được tính theo nguồn ngân sách xã tự chủ:

Khi in bảng lương tháng 4, phần thuyết minh tăng giảm sẽ căn cứ theo từng CBNV để so sánh với tháng trước để tính ra phần tăng, giảm chứ không so chênh lệch theo từng cán bộ và theo từng nguồn kinh phí như trước đây.

Cập nhật 16/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan