1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R26
  4. Khi in mẫu 09 kế toán muốn thuyết minh cột Ghi chú trong trường hợp chỉ chọn bảng PCĐBN

Khi in mẫu 09 kế toán muốn thuyết minh cột Ghi chú trong trường hợp chỉ chọn bảng PCĐBN

1. Mục đích

Giúp kế toán thuyết minh cột Ghi chú trong trường hợp chỉ chọn bảng PCĐBN.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R26, hàng tháng, đơn vị lập mẫu số 09 để đi rút dự toán lương ở Kho bạc bao gồm cả khoản phụ cấp đặc biệt ngành và lương, phụ cấp. Giấy rút dự toán sẽ tách riêng giấy rút lương và giấy rút phụ cấp đặc biệt ngành.
Trên bảng PCĐBN kế toán muốn tự nhập tay cột Ghi chú thuyết minh cho từng CBNV. Nội dung cột ghi chú tương ứng với mỗi khoản PCĐBN khác nhau và không có quy tắc cụ thể như nội dung tăng giảm PCĐBN mà chương trình đang tự động thuyết minh. Tuy nhiên trên phần mềm chỉ thuyết minh cột ghi chú khi chọn cả bảng lương và bảng PCĐBN.

– Kể từ phiên bản R26, khi thêm bảng phụ cấp đặc biệt ngành, bổ sung cột Ghi chú để NSD tự nhập nội dung ghi chú. Đồng thời khi in mẫu 09 chọn mode hiển thị cả nội dung ghi chú của PCĐBN thì sẽ lấy cả cột ghi chú ở bảng PCĐBN đã khai báo.

Cụ thể như sau

1. Khi thêm bảng tính PCĐBN, phần mềm đã bổ sung cột Ghi chú, cho phép anh/chị có thể tự nhập nội dung ghi chú.

2. Tương tự, khi thêm bảng tính các khoản khấu trừ KTX, anh/chị cũng có thể nhập nội dung ghi chú.

3. Khi in bảng mẫu 09, tại giao diện tham số, phần mềm bổ sung tùy chọn hiển thị cả nội dung ghi chú của PC ĐBN, KT KTX.

 

Cập nhật 21/07/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan