1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R17
  4. Phòng tài chính muốn xuất khẩu bảng tổng hợp dự toán để tùy chỉnh báo cáo

Phòng tài chính muốn xuất khẩu bảng tổng hợp dự toán để tùy chỉnh báo cáo

1. Mục đích

Giúp Phòng tài chính xuất khẩu bảng tổng hợp dự toán để tùy chỉnh báo cáo.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R17, sau khi tổng hợp, phòng tài chính muốn xuất khẩu bảng tổng hợp dự toán lương toàn huyện đầy đủ 5 nội dung. Tuy nhiên phần mềm chỉ cho xuất khẩu bảng đăng ký quỹ lương dự toán.

– Kể từ phiên bản R17, tại màn hình tổng hợp dự toán lương ở đơn vị chủ quản/tài chính (PTC): bổ sung chức năng cho phép In, Xuất khẩu bảng tổng hợp dự toán lương tương tự như trên màn hình tổng hợp.

Cụ thể như sau

1. Tại đơn vị chủ quản, phần mềm đã bổ sung chức năng Xuất khẩu. Anh/chị nhấn vào biểu tượng xuất khẩu để xuất khẩu bảng tổng hợp dự toán lương.

2. Tại đơn vị tài chính, phần mềm cũng đã bổ sung chức năng Xuất khẩu. Anh/chị nhấn vào biểu tượng xuất khẩu để xuất khẩu bảng tổng hợp dự toán lương.

Cập nhật 16/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan