1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R14
  4. Trên mẫu 09, kế toán muốn hiển thị chi tiết thuyết minh số tiền thay đổi của từng CBNV (đặc thù Văn Bàn)

Trên mẫu 09, kế toán muốn hiển thị chi tiết thuyết minh số tiền thay đổi của từng CBNV (đặc thù Văn Bàn)

1. Mục đích

Hiển thị chi tiết thuyết minh số tiền thay đổi của từng CBNV trên mẫu 09 (đặc thù Văn Bàn)

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R14, hàng tháng, khi in mẫu 09 đi kho bạc, kế toán cần hiển thị số tiền chênh lệch so với tháng trước của từng CBNV, trong đó, mỗi CBNV cần hiển thị rõ hệ số lương thay đổi và tỷ lệ phụ cấp thay đổi. Ngoài ra cần nhóm những cán bộ tăng và nhóm những cán bộ giảm lương. Tuy nhiên hiện chương trình chưa có mẫu thuyết minh này.

– Kể từ phiên bản R14, phần mềm bổ sung mẫu thuyết minh mới theo đặc thù Lào Cai.

Cụ thể như sau

1. Vào menu Sửa mẫu bảng lương, chọn mẫu bảng lương cần sửa. Nhấn Sửa mẫu.

2. Tại phần Sửa chân chữ ký\tab Sửa phần thuyết minh, tại Phần thuyết minh thay đổi so với tháng trước, nhấn Tùy chọn mẫu thuyết minh.

3. Tại đây phần mềm đã bổ sung tùy chọn Hiển thị thuyết minh thay đổi lương, phụ cấp (đặc thù Văn Bản – Lào Cai)

4. Nhấn Lưu thành mẫu mới và đặt tên cho mẫu mới.

5. Sau khi lập bảng lương, nhấn In. Chọn in mẫu vừa lưu.

6. Tại cuối bảng lương sẽ hiển thị phần thuyết minh thay đổi lương, phụ cấp theo đặc thù Văn Bản – Lào Cai.

Cập nhật 19/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan