1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R22
  4. Trên mẫu 09, kế toán muốn thuyết minh chi tiết nguyên nhân tăng giảm của từng CBNV có chênh lệch

Trên mẫu 09, kế toán muốn thuyết minh chi tiết nguyên nhân tăng giảm của từng CBNV có chênh lệch

1. Mục đích

Hiển thị thuyết minh chi tiết nguyên nhân tăng giảm của từng CBNV có chênh lệch trên mẫu 09.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R22, hàng tháng, khi in mẫu 09 đi kho bạc, kế toán cần hiển thị số tiền chênh lệch so với tháng trước của từng CBNV. Trong đó, mỗi CBNV cần hiển thị rõ hệ số lương thay đổi và tỷ lệ phụ cấp thay đổi. Ngoài ra cần nhóm những cán bộ tăng và nhóm những cán bộ giảm lương. Phần diễn giải lý do tăng giảm, cần thể hiện rõ số quyết định, ngày quyết định và ngày bắt đầu áp dụng mức tăng giảm lương, phụ cấp. Nếu CBNV được tăng cả lương, phụ cấp thì trình bày thành 2 dòng để dễ theo dõi. Hiện hương trình đã có mẫu thuyết minh đáp ứng cho huyện Văn Bàn – Lào Cai, nhưng cần bổ sung thêm phần lý do tăng – giảm theo yêu cầu của đơn vị.

– Kể từ phiên bản R22, phần mềm bổ sung mẫu thuyết minh theo đặc thù Kiến Xương – Thái Bình.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Sửa mẫu bảng lương, tab Sửa chân chữ ký. Tại phần II. Phần thuyết minh thay đổi so với tháng trước, phần mềm đã bổ sung Mẫu 15. Hiển thị chi tiết nguyên nhân tăng giảm từng CBNV (đặc thù Kiến Xương – Thái Bình) , hiển thị rõ số quyết định , ngày quyết định và ngày bắt đầu áp dụng mức tăng giảm lương, phụ cấp.

2. Ngoài ra khi in mẫu 09 tùy chỉnh, tại form tham số báo cáo, khi chọn Hiển thị nội dung thuyết minh theo mẫu, anh/chị cũng có thể dễ dàng lựa chọn Mẫu 15. Hiển thị chi tiết nguyên nhân tăng giảm từng CBNV (Kiến Xương – Thái Bình) tại đây.

3. Khi đó phần thuyết minh thay đổi so với tháng trước sẽ hiển thị như sau:

Cập nhật 07/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan