1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R17
  4. Trường hợp truy lĩnh lương, kế toán muốn khoản phụ cấp công vụ của lao động hợp đồng hiển thị trên cột 5 của mẫu số 09

Trường hợp truy lĩnh lương, kế toán muốn khoản phụ cấp công vụ của lao động hợp đồng hiển thị trên cột 5 của mẫu số 09

1. Mục đích

Trường hợp truy lĩnh lương, kế toán muốn khoản phụ cấp công vụ của lao động hợp đồng hiển thị trên cột 5 của mẫu số 09.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R17, phần mềm chỉ có trường thông tin Tổng số truy lĩnh và số thực truy lĩnh nên không thiết lập được số tiền truy lĩnh của từng loại lương, phụ cấp.

– Kể từ phiên bản R17, khi sửa mẫu bảng lương, phần mềm cho phép thiết lập công thức cho từng khoản tiền truy lĩnh lương, phụ cấp được tính vào cột nào. Khi đó với bảng truy lĩnh cập nhật vào bảng lương, PM sẽ lấy lên số liệu từng khoản truy lĩnh theo công thức đã thiết lập.

Cụ thể như sau

1. Khi thực hiện sửa mẫu bảng lương và sửa mẫu bảng lương truy lĩnh, phần mềm bổ sung các khoản lương, phụ cấp, truy lĩnh. Anh/chị có thể thiết lập công thức cho từng khoản tiền truy lĩnh lương, phụ cấp được tính vào cột nào.

2. Khi đó với bảng truy lĩnh cập nhật vào bảng lương, phần mềm sẽ lấy lên số liệu từng bảng truy lĩnh theo công thức đã thiết lập.

Cập nhật 08/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan