1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R8
  4. Kế toán mong muốn có thể nhóm đối tượng trên bảng phụ cấp đặc biệt ngành như trên bảng lương thông thường

Kế toán mong muốn có thể nhóm đối tượng trên bảng phụ cấp đặc biệt ngành như trên bảng lương thông thường

1. Mục đích

Giúp kế toán có thể nhóm đối tượng trên bảng phụ cấp đặc biệt ngành như trên bảng lương thông thường.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R8, phần mềm chưa thể chọn nhóm đối tượng vào bảng Phụ cấp đặc biệt ngành như mẫu bảng lương thông thường.

– Kể từ phiên bản R8, phần mềm có thể nhóm đối tượng trên bảng phụ cấp đặc biệt ngành như trên bảng lương thông thường.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Tính lương\Tính các khoản khác, anh chị lập bảng tính các khoản Phụ cấp đặc biệt ngành.

2,. Tại bảng tính Phụ cấp đặc biệt ngành, phần mềm bổ sung tính năng Sắp xếp thứ tự cho phép đơn vị nhóm đối tượng trên bảng phụ cấp.

3. Nếu không tích chọn Nhóm dữ liệu, anh/chị có thể nhấn Sắp xếp theo Alphabet là chọn sắp xếp CBNV theo Số hiệu cán bộ hoặc họ và tên.

Đồng thời có thể sắp xếp CBNV lên trên/xuống dưới/lên trên cùng/xuống dưới cùng.

4. Tích chọn Nhóm dữ liệu để sắp xếp các CBNV theo nhóm.

5. Chọn nhóm theo Loại cán bộ/Phòng ban hoặc Tự định nghĩa.

Nhóm theo Loại cán bộ

Nếu anh/chị chọn nhóm theo Loại cán bộ, phần mềm sẽ sắp xếp các CBNV vào từng loại cán bộ tương ứng. Anh chị có thể sắp xếp các CBNV lên trên/xuống dưới/lên trên cùng/xuống dưới cùng.

Nhóm theo Phòng ban

Nếu anh/chị chọn nhóm theo Phòng ban, phần mềm sẽ sắp xếp các CBNV vào từng loại phòng ban tương ứng. Anh chị có thể sắp xếp các CBNV lên trên/xuống dưới/lên trên cùng/xuống dưới cùng.

Tự định nghĩa

1. Nếu chọn Tự định nghĩa, nhấn biểu tượng chấm xanh để em hướng dẫn.

2. Tích chọn các cán bộ nhân viên muốn sắp xếp chung vào một nhóm.

3. Nhấn Tạo nhóm.


4. Nhập Số thứ tự Tên nhóm. Nhấn Lưu.

5. Khi đó các CBNV được tích chọn vào nhóm chung sẽ lên đúng tại tên nhóm anh/chị đã thiết lập.

Anh/chị có thể sắp xếp CBNV lên trên/xuống dưới/lên trên cùng/xuống dưới cùng.

Cập nhật 05/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan