1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R24
  4. Kế toán muốn gộp ký hiệu giống nhau ở liền nhau khi in mẫu 09 để đáp ứng yêu cầu của KBNN

Kế toán muốn gộp ký hiệu giống nhau ở liền nhau khi in mẫu 09 để đáp ứng yêu cầu của KBNN

1. Mục đích

Gộp ký hiệu giống nhau ở liền nhau khi in mẫu 09 để đáp ứng yêu cầu của KBNN.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R24, hàng tháng, kế toán in mẫu 09 để đi KBNN. Trên mẫu 09, các cột con sẽ đánh theo số thứ tự của cột cha và gộp stt các cột con thành một ô. Hiện tại phần mềm chưa cho phép gộp stt cột con và đánh stt theo cột cha.

– Kể từ phiên bản R24, phần mềm cho phép gộp các cột có ký hiệu cột giống nhau.

Cụ thể như sau

1. Tại phân hệ Tiền lương, khi Sửa mẫu bảng lương, tại tab Sửa thân trang, chọn ký hiệu cột giống nhau.

2. In bảng lương vừa thiết lập.

3. Tại đây phần mềm đã gộp các cột có ký hiệu cột giống nhau.

Cập nhật 06/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan